Archiwum miesiąca Wrzesień 2013

Nasz Rodowód.

Twoje Prawa

Z tytułu przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego członkowi ZNP przysługuje prawo do: 1. Korzystania z pomocy prawnej, a zwłaszcza: bezpłatnego poradnictwa prawnego, – reprezentowania przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, – przygotowaniu i wniesieniu skargi kasacyjnej oraz reprezentowania przed Sądem Najwyższym, – postępowania […]

Zasady organizacyjne zebrań sprawozdawczo-wyborczych i konferencji delegatów.

dstawy prawne: • Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego Art.10.1 Członek ma prawo: 1) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów statutowych ZNP,

Zasady i tryb zawieszenia w pełnieniu obowiązków i odwoływania z pełnienia funkcji członków władz i organów ZNP-przyjęty przez zarząd Główny ZNP 19 czerwca 2007 roku.

§1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP: 1) prezes oraz inny członek zarządu lub rady, 2) członek komisji rewizyjnej, może zostać odwołany z pełnionej funkcji uchwałą władzy, która mu tę funkcję powierzyła. 

Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP-przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 19 czerwca 2007 roku. System preferencji dla członków ZNP.

§1. Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn Zarząd Główny ZNP oraz zarządy poszczególnych ogniw organizacyjnych ZNP mogą przyznać zapomogę losową. 

Regulamin Komisji Rewizyjnej ZNP

§ 1 Główna Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest najwyższym organem kontrolnym Związku Nauczycielstwa Polskiego powołanym do kontroli Zarządu Głównego ZNP oraz ogniw organizacyjnych ZNP. 

Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP-przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 19 czerwca 2007 roku.

§.1. Członkowie ZNP zobowiązani są do brania udziału w posiedzeniach władz i organów, w skład których zostali wybrani.

Wytyczne w sprawie działalności komisji rewizyjnych w kadencji 2006-2010.

Zgodnie z art. 57 a.1. Statutu ZNP, Główna Komisja Rewizyjna ZNP ustala na podstawie Statutu, uchwał 39 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP oraz wniosków z kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2006 roku wytyczne do pracy komisji rewizyjnych wszystkich szczebli na kadencję 2006 – 2010. 1. Niezmiennym i podstawowym zadaniem komisji rewizyjnych wszystkich szczebli pozostaje ciągłe kontrolowanie zarządów i rad […]

Ramowy regulamin tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP-przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 6 kwietnia 2004 roku.

Na podstawie art. 20 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego uchwala co następuje: I. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE OKRĘGÓW §1.1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie okręgów następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP.

Regulamin przyznawania tytułu Honorowego Prezesa oraz Honorowego Członka ZNP.

   §1. Za szczególne zasługi dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, a zwłaszcza za znaczne przyczynienie się do wzmocnienia struktur związkowych oraz podniesienie prestiżu ZNP, byłemu Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz byłym prezesom ogniw organizacyjnych ZNP może zostać nadany odpowiednio tytuł Honorowego Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego (Okręgu, Oddziału, Ogniska, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP lub Rady […]

Instrukcja Zarządu Głównego ZNP w sprawie trybu, podziału i sposobie regulowania składek członkowskich

§1. Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez członków ZNP na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego zwanej dalej składką członkowską określa art. 81 ust. 1 Statutu ZNP.

Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP.

§1. 1. Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu: 1) urodzenia dziecka, 2) śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców. 2. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP.

Regulamin Przyznawania Zapomóg Losowych

§1. Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn Zarząd Główny ZNP oraz zarządy poszczególnych ogniw organizacyjnych ZNP mogą przyznać zapomogę losową.

Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego

Niniejszy Statut uchwalony na XXXVII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego został znowelizowany przez XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 17 listopada 2002 r. i na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004 r. oraz przez XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 18 listopada […]

Karta Nauczyciela

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i […]

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!