Regulamin Komisji Rewizyjnej ZNP

§ 1

Główna Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest najwyższym organem kontrolnym Związku Nauczycielstwa Polskiego powołanym do kontroli Zarządu Głównego ZNP oraz ogniw organizacyjnych ZNP. 

§ 2

Komisja działa w oparciu o:

1) Statut ZNP,

2) uchwały i program działania Związku przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów ZNP,

3) wytyczne do działalności komisji rewizyjnych wydanych przez Komisję,

4) instrukcję finansowo-majątkową.

§ 3

W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz pozostali członkowie Komisji wybrani zgodnie z postanowieniami Statutu ZNP.

§ 4

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego ZNP i jego Prezydium oraz ogniw organizacyjnych ZNP z punktu widzenia zgodności z obowiązującym prawem, a w szczególności ze Statutem ZNP i pozostałymi uchwałami władz i organów ZNP,

2) kontrolowanie gospodarki i finansów Zarządu Głównego ZNP pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,

3) informowanie Zarządu Głównego ZNP i jego Prezydium o wynikach kontroli i przedstawianie odpowiednich wniosków,

4) dokonywanie oceny projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z realizacji budżetów, przedkładanie Zarządowi Głównemu ZNP odpowiednich wniosków,

5) ustalanie wytycznych do działalności komisji rewizyjnych niższych szczebli,

6) inicjowanie i wspólnie z komisjami rewizyjnymi niższych szczebli przeprowadzanie stosowanych kontroli,

7) dokonywanie oceny działalności Zarządu Głównego ZNP w kadencji i zgłaszanie na Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP wniosku w sprawie udzielenia mu absolutorium,

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności.

§ 5

1. W okresie między posiedzeniami Plenarnymi Komisji jej bieżącymi pracami kieruje Prezydium Komisji zwane dalej Prezydium.

2. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz pozostali członkowie Prezydium wybrani spośród członków Komisji.

3. Członkowie Prezydium wykonują zadania według przydziału czynności określonych przez Przewodniczącego.

§ 6

Do zadań Prezydium Komisji należy:

1) określanie tematyki posiedzeń Komisji i Prezydium,

2) powoływanie zespołów kontrolnych i określanie ich zadań,

3) określanie tematyki i organizowanie szkoleń dla przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych,

4) podejmowanie wszelkich innych decyzji z zakresu działań kontrolnych nie zastrzeżonych dla innych organów i władz ZNP.

§ 7

1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego ZNP i jego Prezydium.

2. Członkowie Prezydium Komisji uczestniczą z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego ZNP.

§ 8

1. Członkowie Komisji mają prawo:

1) wglądu w całokształt działalności Zarządu Głównego ZNP i jego Prezydium oraz ogniw organizacyjnych ZNP, uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień, oświadczeń, jak również odpisów dokumentów,

2) uczestniczenia z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach sekcji i komisji problemowych działających przy Zarządzie Głównym ZNP,

3) zapoznania się z protokołem posiedzenia Komisji oraz wniesienia ewentualnych uwag na następnym posiedzeniu,

4) zwrotu kosztów podróży, noclegów i diet na zasadach określonych w regulaminie przyjętym przez Zarząd Główny ZNP.

2. Członkowie Komisji mają obowiązek:

1) rzetelnie wykonywać powierzone im obowiązki, a w przypadku niemożliwości ich wykonania niezwłocznie powiadomić o tym Przewodniczącego,

2) prezentować stanowiska ustalone kolegialnie przez Komisję i nie przekraczać swoich kompetencji,

3) składać Komisji sprawozdania z wykonywania powierzonych zadań,

4) zachowywać tajemnicę służbową,

5) przeprowadzać kontrole w sposób rzetelny i obiektywny,

6) ujawniać wszelkie nieprawidłowości oraz wskazywać przyczyny ich powstawania i osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości,

7) w przypadku ujawnienia nadużyć lub innej uzasadnionej potrzeby zabezpieczyć mienie i stosowne dokumenty.

§ 9

1. Komisja prowadzi swoją działalność zgodnie z rocznymi planami pracy zatwierdzonymi przez Komisję.

2. Komisja odbywa posiedzenia planowe i nadzwyczajne.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być dokonane nie później niż 7 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku posiedzenia nadzwyczajnego Przewodniczący może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust.3.

5. Posiedzenia Komisji są protokołowane, protokoły podpisują Przewodniczący i Sekretarz Komisji.

§ 10

Pisma w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

§ 11

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Zarząd Główny ZNP poprzez przydzielenie pomieszczeń, materiałów biurowych, środków transportu oraz wyznaczenie pracownika obsługującego prace Komisji.

§ 12

Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnych niższych szczebli.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Warszawa, 23 stycznia 2007 r.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA ZNP

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!