Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP-przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 19 czerwca 2007 roku. System preferencji dla członków ZNP.

§1.

Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn Zarząd Główny ZNP oraz zarządy poszczególnych ogniw organizacyjnych ZNP mogą przyznać zapomogę losową. 

§2.

1. W ramach budżetu Zarządu Głównego ZNP wyodrębnia się corocznie środki na Fundusz Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP.

2. Prezydium Zarządu Głównego ZNP ustala corocznie maksymalną oraz minimalną wysokość zapomóg przyznawanych ze środków Funduszu, o którym mowa w ust. 1.

§3.

1. Zapomogi, o których mowa w §2 ust. 2 przyznaje Prezydium ZG ZNP na wniosek zarządu okręgu, sporządzony na podstawie uprzedniego wystąpienia zarządu oddziału.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego może podjąć decyzję o przyznaniu zapomogi w wysokości wyższej od wysokości maksymalnej określonej zgodnie z §2 ust. 2.

§4.

1. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny wystąpienia, jego uzasadnienie oraz informację o pomocy udzielonej w przedmiotowej sprawie przez zarząd oddziału oraz zarząd okręgu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę przyznania zapomogi.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§5.

Informacja o liczbie i wysokości przyznanych zapomóg przedstawiana jest na posiedzeniu Prezydium ZG ZNP.

§6.

Zarządy okręgów, oddziałów, ognisk oraz rady zakładowe mogą przyznawać zapomogi losowe z przyczyn, o których mowa w § 1 zgodnie z przyjętymi przez siebie wytycznymi.

 

/-/ Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!