Zasady i tryb zawieszenia w pełnieniu obowiązków i odwoływania z pełnienia funkcji członków władz i organów ZNP-przyjęty przez zarząd Główny ZNP 19 czerwca 2007 roku.

§1.

W przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP:

1) prezes oraz inny członek zarządu lub rady,

2) członek komisji rewizyjnej,

może zostać odwołany z pełnionej funkcji uchwałą władzy, która mu tę funkcję powierzyła. 

§2.

1. Z wnioskiem o odwołanie, o którym mowa w §1 pkt 1 może wystąpić:

1) 1/3 członków zarządu lub rady danego szczebla,

2) komisja rewizyjna tego samego lub wyższego szczebla.

2. Z wnioskiem o odwołanie, o którym mowa w §1 pkt 2 może wystąpić:

1) 1/3 członków komisji rewizyjnej danego szczebla,

2) komisja rewizyjna wyższego szczebla.

§3.

1. Wniosek, o którym mowa w §2 sporządzany jest w formie pisemnej i przekazywany zarządowi lub radzie uprawnionej do zwołania nadzwyczajnego zebrania lub nadzwyczajnej konferencji właściwej do rozpoznania wniosku. Zarząd lub rada zobowiązana jest do zwołania zebrania lub konferencji zgodnie z art. 28 ust. 3 Statutu ZNP.

§4.

Od uchwały zebrania lub konferencji, o której mowa w §3 służy w ciągu 14 dni od jej doręczenia odwołanie do zarządu lub rady wyższego szczebla.

§5.

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP zarząd lub rada może zawiesić prezesa lub innego członka tego zarządu lub rady do czasu zwołania posiedzenia władzy, która mu tę funkcję powierzyła.

2. W przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP prezydium zarządu lub rady może zawiesić prezesa ogniwa organizacyjnego niższego szczebla do czasu zwołania posiedzenia władzy, która mu tę funkcję powierzyła.

§6.

1. Z wnioskiem o zawieszenie, o którym mowa w §5 ust. 1 i 2 może wystąpić:

1) 1/3 członków zarządu lub rady danego szczebla,

2) komisja rewizyjna tego samego lub wyższego szczebla.

§7.

1. Wniosek, o którym mowa w §6 sporządzany jest w formie pisemnej i przekazywany organowi właściwemu, do jego rozpoznania, który nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku podejmuje uchwałę w sprawie zwieszenia.

2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1 służy w ciągu 14 dni od jej doręczenia odwołanie do zarządu lub rady wyższego szczebla. W przypadku prezesa ZNP odwołanie rozpatruje Zjazd.

§8.

1. Przyjęcie uchwały, o której mowa w §7 ust. 1 nakłada na organ, który taką uchwałę podjął obowiązek podjęcia działań zmierzających do zwołanie nadzwyczajnego zebrania lub nadzwyczajnej konferencji uprawnionej do podjęcia decyzji w sprawie odwołania zgodnie z art. 28 ust. 3 Statutu ZNP.

2. W przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w §7 ust. 2 obowiązek podjęcia działań zmierzających do zwołania zebrania lub konferencji uprawnionej do podjęcia decyzji w sprawie odwołania spoczywa na organie rozpatrującym odwołanie.

 

/-/ Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!