Zasady organizacyjne zebrań sprawozdawczo-wyborczych i konferencji delegatów.

dstawy prawne:

• Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego

Art.10.1 Członek ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów statutowych ZNP,

2) oceniać na zebraniach, konferencjach i zjazdach działalność zarządów i rad wszystkich szczebli i ich członków,

3) zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności ZNP,

Art.11. Członek ZNP jest obowiązany:

1) przestrzegać i realizować postanowienia Statutu oraz uchwał władz i organów statutowych ZNP,

2) uczestniczyć w życiu związkowym, dążyć do realizacji celów i zadań ZNP,

3) …………

4) dbać o dobre imię ZNP i nie działać na szkodę jego członków.

 

Art.16.1. ZNP tworzy następujące ogniwa organizacyjne: 1) okręgi, 2) oddziały, 3) ogniska.

 

Art.17.1.2 Okręg jest nadrzędnym ogniwem organizacyjnym w stosunku

do oddziałów działających na terenie danego województwa.

 

Art.18.1.2. Oddział jest ogniwem nadrzędnym w stosunku do ognisk z danego terenu.

 

Art.19.1. Ognisko jest najniższym ogniwem organizacyjnym ZNP działającym w podmiotach, o których mowa art.7 ust.1.

 

Art.21.1. Kadencja wszystkich władz i organów statutowych ZNP trwa 4 lata

z zastrzeżeniem ust.2.

 

2. Kadencja władz i organów statutowych ZNP rozpoczyna się w dniu

ich pierwszego posiedzenia i kończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie władzy lub organu kolejnej kadencji.

Art.22.1. Najwyższą władzą ZNP jest Krajowy Zjazd Delegatów, zwany dalej Zjazdem.

2. Władzami poszczególnych ogniw ZNP są:

1) okręgowa konferencja delegatów,

2) oddziałowa konferencja delegatów (zebranie członków oddziału),

3) zebranie ogniska.

Art.25.1. Zjazd, konferencje delegatów oraz zebrania oddziałów, organizacji zakładowych i ognisk odbywają się w formie posiedzeń zwyczajnychi nadzwyczajnych.

2. Zwyczajne posiedzenia Zjazdu, konferencji i zebrań odbywają się raz w kadencji władz ZNP, a przedmiotem ich obrad winno być w szczególności przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi lub radzie oraz wybór organów wykonawczych i kontrolnych na następną kadencję.

 

Procedury

• Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego:

1. Podejmuje Uchwałę oraz wydaje Instrukcję w sprawie przeprowadzenia zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych w ogniwach ZNP – określa liczbę członków ZG ZNP i GKR, liczbę delegatów na Zjazd, limity delegatów dla poszczególnych okręgów wraz ze sposobem i podstawą ich wyliczenia. Uchwałę przesyła do okręgów ZNP.

2. Zatwierdza terminy okręgowych konferencji delegatów.

3. Ustala termin Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, składy Komisji Zjazdowych.

• Zarząd Okręgu ZNP:

1. Podejmuje Uchwałę (w oparciu o Uchwałę ZG ZNP) w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Uchwały przesyła do oddziałów ZNP.

2. W uzgodnieniu z ZG ZNP ustala termin konferencji okręgowej. Określa terminy zebrań w ogniskach i sekcjach związkowych w oddziałach, terminy konferencji sprawozdawczo-wyborczych w oddziałach i sekcjach związkowych w okręgu. Desygnuje przedstawicieli zarządu na zebrania w sekcjach okręgowych i na konferencje oddziałowe.

3. Określa limity i podstawę wyliczenia liczby delegatów dla oddziałów na konferencję okręgową.

4. Zatwierdza liczbę mandatów dla sekcji związkowych na konferencję okręgową.

5. Proponuje liczbę członków zarządu okręgu i okręgowej komisji rewizyjnej.

6. Po konferencji przesyła do ZG ZNP informacje wyborcze – dane prezesa okręgu, członków zarządu, komisji rewizyjnej, składy sekcji związkowych, dane swoich przedstawicieli do Komisji Zjazdowych, ankiety delegatów na Zjazd, delegatów do sekcji krajowych, wykaz oddziałów z danymi prezesów, członków zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych i sekcji związkowych.

  • Zarząd Oddziału ZNP:

1. Podejmuje Uchwałę w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej, w oparciu o Uchwały ZG ZNP i Zarządu Okręgu. Przesyła Uchwały do ognisk ZNP.

2. W uzgodnieniu z Zarządem Okręgu ustala termin konferencji oddziałowej. Zatwierdza terminy zebrań w ogniskach i sekcjach związkowych w oddziale, desygnując do udziału w nich przedstawicieli Zarządu Oddziału.

3. Określa liczbę delegatów z ognisk na konferencję oddziałową.

4. Zatwierdza liczbę delegatów z oddziałowych sekcji związkowych.

5. Proponuje liczbę członków zarządu oddziału i oddziałowej komisji rewizyjnej.

6. Po konferencji przesyła do okręgu: dane prezesa oddziału, członków zarządu, oddziałowej komisji rewizyjnej, składy sekcji zwiazkowych, dane delegatów na konferencję okręgową i zebrania sekcji związkowych; w przypadku zmiany prezesa – protokól przekazania oddziału.

  •  Prezes/Zarząd Ogniska ZNP:

1. W uzgodnieniu z Zarządem Oddziału i członkami Ogniska ustala termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

2. Czuwa nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem zebrania.

3. Po zebraniu przekazuje do oddziału: dane prezesa, członków zarządu, dane delegatów na konferencję oddziałową i przedstawicieli na zebrania oddziałowych sekcji związkowych. W przypadku zmiany prezesa – protokół przekazania dokumentacji ogniska.

Należy pamiętać, że …

1. Zebrania członków lub konferencje delegatów zwołuje właściwy zarząd w porozumieniu z zarządem wyższego szczebla i powiadamia pisemnie wszystkich członków (delegatów) oraz komisję rewizyjną wyższego szczebla.

2. Zarząd wyższego szczebla zatwierdza terminarz zebrań/konferencji i kieruje do udziału w nich swojego przedstawiciela. Brak udziału w zebraniu/konferencji przedstawiciela ogniwa szczebla wyższego może być podstawą do unieważnienia wyborów.

3. Zasady wyborów i liczbę delegatów na konferencję sprawozdawczo-wyborczą ustala odpowiedni zarząd, dbając o reprezentatywność środowiska i sprawny przebieg konferencji.

4. W konferencji sprawozdawczo-wyborczej biorą udział:

- z głosem decydującym – delegaci wybrani na konferencjach i zebraniach delegatów niższego szczebla, w sekcjach związkowych. Czynne i bierne prawo wyborcze na oddziałowych/okręgowych konferencjach delegatów posiadają również ustępujący członkowie sekretariatów zarządów wszystkich szczebli;

- z głosem doradczym – przedstawiciele zarządu i komisji rewizyjnej wyższego szczebla;

- w części sprawozdawczej – nie będący delegatami członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej (art. 32b ust. 1 i 2 Statutu ZNP).

5. Konferencja jest prawomocna, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej 2/3 wybranych delegatów.

6. Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków danego ogniwa.

7. W drugim terminie zebranie przeprowadza się bez tego ograniczenia. (art. 26 ust. 2 Statutu ZNP )

8. Pisemne zawiadomienie o zebraniu musi zawierać informację o pierwszym i drugim terminie jego rozpoczęcia (drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut).

9. Wszystkie uchwały zebrania/konferencji przyjmowane są zwykłą większością głosów, jeśli Statut ZNP nie stanowi inaczej.

10. Zebrania /konferencje sprawozdawczo-wyborcze muszą być poprzedzone posiedzeniami zarządu, na których należy zatwierdzić:

A. – liczbę mandatów

- zasady i podział mandatów

- liczbę mandatów dla sekcji związkowych

B. – sprawozdanie z działalności zarządu

- projekt programu działania w nowej kadencji

- projekt porządku zebrania/konferencji

- preliminarz wydatków związanych z zebraniem/konferencją

- propozycje ilościowego składu zarządu i komisji rewizyjnej

 

11. Przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym/konferencją powinno odbyć się posiedzenie komisji rewizyjnej, na którym należy:

• przyjąć sprawozdanie

• dokonać oceny działalności zarządu

• sformułować wniosek w sprawie absolutorium

 

Porządek zebrań/konferencji sprawozdawczo – wyborczych

 

W porządku dziennym zebrania/konferencji przewiduje się:

• otwarcie

• powołanie protokolantów

• wybór przewodniczącego (przewodniczących) obrad

• przyjęcie porządku obrad

• przyjęcie regulaminu obrad i regulaminu wyborów

• wybór komisji mandatowej i komisji uchwał

• sprawozdanie zarządu oraz komisji rewizyjnej

• sprawozdanie komisji mandatowej

• dyskusję nad sprawozdaniami, wystapienia gości

• głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi

• wybory prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej (nie dotyczy ogniska), delegatów na konferencję wyższego szczebla wg przyjętego regulaminu i uchwały zarządu wyższego szczebla

• wybór komisji skrutacyjnej (bezpośrednio po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów)

• przedstawienie projektu programu na następną kadencję i dyskusję programową

• sprawozdanie komisji uchwal i wniosków

• przyjęcie uchwały zebrania/konferencji

• zamknięcie obrad

Komisje

 

Komisja uchwał i wniosków przedstawia zebranym do zatwierdzenia projekt programu działania na następną kadencję opracowany na podstawie propozycji ustępującego zarządu, własnych wniosków komisji, wniosków wynikających z dyskusji lub przedłożonych na piśmie przez uczestników zebrania /konferencji.

Komisja mandatowa w swoim sprawozdaniu na piśmie podaje liczbę uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu/konferencji oraz stwierdza liczbę obecnych z głosem decydującym i ważność mandatów delegatów. Na tej podstawie orzeka, czy zebranie lub konferencja są prawomocne.

Komisja wyborcza (nieobligatoryjna) przyjmuje zgłoszenia na listę kandydatów do władz i na delegatów na konferencję wyższego szczebla, w liczbie określonej przez delegatów i zgodnie z liczbą mandatów określoną przez zarząd wyższego szczebla oraz proponuje ją konferencji.

Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów w układzie alfabetycznym, przeprowadza wybory, oblicza głosy, ogłasza wyniki wyborów, zabezpiecza dokumentację wyborczą. Komisja sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków.

 

Zasady wyborów

1. Władze i zarządy ZNP wszystkich szczebli są wybierane wyłącznie w głosowaniu tajnym (art. 31 Statutu ZNP).

2. Zebranie/konferencja wybiera prezesa w odrębnym głosowaniu.

3. Konferencja delegatów dokonuje wyboru zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na konferencję wyższego szczebla tylko spośród delegatów (art. 32 Statutu ZNP).

4. Delegatów na konferencję nadrzędnego ogniwa zebranie/konferencja wybiera zgodnie z liczbą mandatów ustaloną przez zarząd wyższego szczebla.

5. O sposobie zgłaszania kandydatów i umieszczania ich na liście decyduje zebranie/konferencja.

6. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na umieszczenie go na liście wyborczej.

Kandydat nieobecny na zebraniu/konferencji z usprawiedliwionych powodów może kandydować pod warunkiem wyrażenia zgody na kandydowanie na piśmie, z podpisem kandydata uwierzytelnionym przez ogniwo zgłaszające, przedłożonej przez osobę zgłaszającą kandydata.

7. Kandydatury zostają umieszczone na listach do głosowania w kolejności alfabetycznej.

8. Sposób zamknięcia listy kandydatów określa zebranie/konferencja .

9. Głos jest ważny, jeśli na liście pozostawiono bez skreśleń nie więcej kandydatów niż jest miejsc mandatowych.

Głos jest nieważny, jeżeli:

• na liście pozostawiono więcej kandydatów nie skreślonych niż jest miejsc mandatowych

• lista została przekreślona lub przedarta

10. Warunkiem koniecznym do wyboru jest uzyskanie większości, tj. więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.

11. Jeżeli większa liczba kandydatów niż jest miejsc mandatowych uzyska ponad 50% ważnie oddanych głosów, wybrani są ci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

12. Gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów (jednak więcej niż 50%) i powoduje to przekroczenie ustalonej liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej lub delegatów, zarządza się głosowanie dodatkowe. W przypadku zarządu lub komisji rewizyjnej, zebranie/konferencja może podjąć uchwałę zwiększającą ich składy osobowe. Na liście do dodatkowego głosowania umieszcza się nazwiska wszystkich kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.

13. Jeżeli w głosowaniu wymaganą liczbę głosów (ponad 50%) uzyska mniej kandydatów niż wynosi ustalona liczba miejsc – przeprowadza się wybory uzupełniające albo zebranie/konferencja podejmuje uchwałę o zmniejszeniu składu ilościowego zarządu bądź komisji rewizyjnej (nie dotyczy delegatów).

14. Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie określonym powyżej.

15. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do prawomocności wyboru – kompetentne do rozstrzygnięcia sprawy jest prezydium zarządu nadrzędnego ogniwa.

16. Wnioski przyjęte na zebraniu/konferencji mające charakter postulatów w stosunku do nadrzędnych ogniw związkowych, jak też odnoszące się do władz terenowych, instytucji i organizacji – należy przesłać adresatom w terminie 14 dni od daty przeprowadzonego zebrania/konferencji.

17. Zgodnie z art.12.1. Statutu ZNP członkowie władz i organów statutowych ZNP są obowiązani:

1) aktywnie uczestniczyć w pracach organu statutowego ZNP, do którego zostali wybrani,

2) rzetelnie wykonywać przyjęte na siebie obowiązki

3) reprezentować stanowisko ustalone kolegialnie przez władzę i organ, których są członkami,

4) naprawić szkodę powstałą w wyniku podjęcia czynności przekraczających zakres posiadanych przez nich uprawnień i pełnomocnictw.

18. Zgodnie z art. 37.1. Statutu ZNP Zarządy konstytuują się w ciągu 21 dni od ich wyboru, wybierając ze swego składu w głosowaniu tajnym pozostałych członków sekretariatu i prezydium w liczbie ustalonej przez ten zarząd.

Komisje rewizyjne konstytuują się w ciągu 14 dni od ich wyboru, wybierając w głosowaniu tajnym ze swego składu przewodniczącego komisji

i pozostałych członków prezydium w liczbie ustalonej przez tę komisję.

 

Wybory w sekcjach związkowych

 

W ZNP działają następujące sekcje związkowe:

1. Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi,

2. Sekcja Emerytów i Rencistów.

Oddziałowe i okręgowe sekcje związkowe są powoływane przez zarządy odpowiednich ogniw na wniosek pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów zrzeszonych w danych ogniwach. (art. 71 Statutu ZNP)

 

Zebranie/konferencja sekcji związkowej wybiera:

 

1. przewodniczącego zarządu sekcji, który staje się delegatem na konferencję sekcji wyższego szczebla,

2. pozostałych delegatów na konferencję sekcji wyższego szczebla w liczbie ustalonej przez właściwy zarząd sekcji,

3. pozostałych członków zarządu sekcji,

4. członków zarządu i komisji rewizyjnej ogniwa organizacyjnego ZNP, przy którym dana sekcja działa, w liczbie ustalonej przez ten zarząd, będących równocześnie delegatami,

5. pozostałych delegatów na konferencję delegatów ogniwa organizacyjnego ZNP, przy którym dana sekcja działa, w liczbie ustalonej przez ten zarząd.

 

Czynne i bierne prawa wyborcze posiadają:

 

1. delegaci wybrani na odpowiednich zebraniach/konferencjach sekcji związkowych niższego szczebla – na Krajowej Konferencji Sekcji oraz konferencjach delegatów sekcji,

2. na prawach delegata na odpowiednich oddziałowych zebraniach/ konferencjach sekcji związkowych ustępujący przewodniczący krajowej, okręgowych i oddziałowych sekcji związkowych. (art. 72 Statutu ZNP).

Warto pamiętać, że …

1. Oddziałowa sekcja emerytów i rencistów może tworzyć koła jako jednostki jej podległe.

2. Członkostwa w Sekcji Emerytów i Rencistów nie można łączyć

z członkostwem w ognisku.

3. Podstawą budżetu oddziałowej, zakładowej sekcji emerytów i rencistów

są dochody ze składki członkowskiej emerytów i rencistów.

4. Wybory w sekcjach związkowych odbywają się przed zebraniami /konferencjami oddziałów i okręgów, zgodnie z regulaminem tych sekcji.

5. Zebrania/konferencje sekcji związkowych pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów dokonują wyborów zgodnie z art. 72 Statutu ZNP.

6. Zarząd sekcji powinien ukonstytuować się nie później niż 14 dni po wyborze.

 

Zadania dla przedstawicieli komisji rewizyjnych

 

Przedstawiciel komisji rewizyjnej danego szczebla uczestniczący w zebraniu lub konferencji sprawozdawczo-wyborczej ma obowiązek:

1. Sprawdzenia dokumentów delegatów pod względem formalnym.

2. Sprawdzenia regulaminu wyborów ze zgodnością Statutu ZNP i instrukcji ZG ZNP dotyczących kampanii sprawozdawczo-wyborczej

3. Uczestniczenia w zebraniu lub konferencji i reagowaniu w formie uwag do Prezydium w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

4. Poświęcać szczególną uwagę formalnym wymogom procesu wyboru władz danego szczebla.

5. Uczestniczyć jako obserwator w pracach komisji skrutacyjnej na prośbę przedstawiciela komisji rewizyjnej, delegata lub grupy delegatów czy Prezydium zebrań, konferencji.

6. Czuwać, by decyzje na zebraniach/konferencjach były podejmowane przy wymaganym quorum.

7. Złożyć krótką informację pisemną z odbytego zebrania, konferencji do komisji rewizyjnej wyższego szczebla.

Dokumentacja

zebrania/konferencji sprawozdawczo – wyborczej

 

 

1. Uchwały w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej zarządów wszystkich szczebli

2. Instrukcja ZG ZNP w sprawie przeprowadzenia zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych w ogniwach ZNP

3. Listy delegatów , mandaty, lista obecności gości zaproszonych

4. Sprawozdanie zarządu za okres kadencji

5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

6. Projekt uchwały programowej na następną kadencję

7. Regulamin obrad zebrania/konferencji

8. Regulamin wyborów

9. Protokół komisji mandatowej

10. Protokół komisji skrutacyjnej – wybór prezesa

11. Protokół komisji skrutacyjnej – wybór członków ZG ZNP (w okręgu)

12. Protokół komisji skrutacyjnej – wybór członków zarządu

13. Protokół komisji skrutacyjnej wybór delegatów

14. Protokół komisji skrutacyjnej – wybór członków komisji rewizyjnej

15. Protokół komisji skrutacyjnej – wybory dodatkowe

16. Protokół z przebiegu zebrania/konferencji sprawozdawczo-wyborczej

17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków

18. Zaklejone, opieczętowane i podpisane koperty z głosami wyborczymi

 

Najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania/ konferencji sprawozdawczo-wyborczej do ogniwa szczebla wyższego przesyłane/dostarczane są potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie stosownych dokumentów, określone przez właściwy zarząd.

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP opracował dodatkową dokumentację, którą po wyborach winien dostarczyć każdy oddział:

1. Kwestionariusz osobowy prezesa

2. Karta informacyjna oddziału

 

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej naszego Okręgu: www.lublin.znp.edu.pl

 

Do pobrania są także: protokół przekazania oddziału, kwestionariusz osobowy prezesa oddziału, karta informacyjna oddziału, protokół komisji skrutacyjnej – wybór prezesa

 

Warto pamiętać, że ….

1. Do wszystkich pieczęci związkowych używamy wyłącznie czerwonego tuszu.

2. Dokumentację zebrania/konferencji stemplujemy pieczęcią podłużną ogniska, oddziału, okręgu (nie okrągłą).

3. Na zebraniach/konferencjach/zjeździe krajowym wybieramy:

 

Prezesa Ogniska ZNP w ……………….

Prezesa Oddziału ZNP w ……………….

Prezesa Okręgu ……………………. ZNP

Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

- nie używamy już nazwy funkcji „prezes zarządu”

 

4. Spośród członków zarządu, na pierwszym posiedzeniu, dokonuje się

wyboru w głosowaniu tajnym:

prezydium zarządu oddziału, okręgu;

wiceprezesa/wiceprezesów zarządu ogniska, oddziału, okręgu;

sekretarza zarządu ogniska, oddziału, okręgu;

wraz z prezesem wiceprezes i sekretarz stanowią zarząd ogniska,

sekretariat oddziału/okręgu

 

Opracowała: Jolanta Biniaszewska

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!