Regulamin przyznawania tytułu Honorowego Prezesa oraz Honorowego Członka ZNP

§1.

Za szczególne zasługi dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, a zwłaszcza za znaczne przyczynienie się do wzmocnienia struktur związkowych oraz podniesienie prestiżu ZNP, byłemu Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz byłym prezesom ogniw organizacyjnych ZNP może zostać nadany odpowiednio tytuł Honorowego Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego (Okręgu, Oddziału, Ogniska, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP lub Rady Zakładowej). 

§2.

Osobom nie należącym do ZNP, którzy swą działalnością społeczną, oświatową lub naukową przyczyniły się do podniesienia rangi zawodu nauczyciela oraz realizacji innych celów i zadań określonych w Statucie ZNP może zostać nadany tytuł Honorowego Członka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§3.

Tytuły, o których mowa w §1 i §2 nadaje Zarząd Główny ZNP po zapoznaniu się z opinią Zespołu ds. Odznaczeń, z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu ogniwa niższego szczebla. Wnioski zarządów ognisk wymagają uzyskania pozytywnych opinii zarządu oddziału oraz zarządu okręgu. Wnioski zarządów oddziałów wymagają uzyskania pozytywnej opinii zarządu okręgu.

§4.

Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Prezesa otrzymuje dyplom, którego wzór określa załączniki Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§5.

Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Członka ZNP otrzymuje specjalną legitymację członkowską, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

§6.

Zarządy okręgów i oddziałów prowadzą rejestry przyznanych tytułów, o których mowa w §1 i §2 wraz z kopiami uchwał przedmiotowe tytuły przyznającymi.

§7.

W przypadku popełnienia przez osobę uhonorowaną tytułem, o którym mowa w §1 i §2 czynu, wskutek którego staje się ona niegodna jego posiadania, Zarząd Główny ZNP na wniosek zarządu ogniwa niższego szczebla lub z własnej inicjatywy ma prawo przyznany tytuł odebrać.

§8.

Wzór wniosku o nadanie tytułów, o których mowa w §1 i §2 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. na podstawie art. 86a Statutu ZNP i znowelizowany w dniu

18 grudnia 2007 r.

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!