Regulamin nadania Złotej Odznaki ZNP.

§ 1

Złota Odznaka ZNP, zwana dalej Odznaką, zgodnie z art. 13 i 86 Statutu ZNP jest najwyższym wyróżnieniem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaka jest nadawana przez Zarząd Główny ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej, przyczyniającej się do podniesienia rangi zawodu nauczycielskiego i pozostałych pracowników oświaty oraz realizacji celów i zadań ZNP.

Odznaka jest kontynuacją Złotej Odznaki ZNP wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia ZNP.

§ 2

Odznaka może być nadana członkowi ZNP wyróżniającemu się wieloletnią działalnością związkową w ogniwach ZNP i jego zarządach (co najmniej przez dwie kadencje).

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odznaka może być nadana członkowi ZNP lub osobie niebędącej członkiem ZNP za współpracę i działalność na rzecz ZNP oraz za wieloletnią wyróżniającą pracę dla rozwoju oświaty, nauki i kultury.

§ 4

Zbiorowa Złota Odznaka ZNP może być nadana organizacji społecznej i instytucji

za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju oświaty, nauki i kultury oraz w realizacji celów statutowych Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 5

O nadanie Odznaki mogą występować zarządy ogniw ZNP. Zarząd Główny ZNP nadaje odznakę na wniosek sporządzony przez Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Okręgu i pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Okręgu ZNP oraz Zespół Odznaczeń Komisji ds. Historii, Promocji i Organizacji Pracy Związkowej ZG ZNP.

Odznakę przyznaje Zarząd Główny ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rocznic

i innych uroczystości.

Termin zgłaszania wniosków ustala Sekretariat ZG ZNP.

§ 6

W uzasadnionych przypadkach (np. w związku z obchodami rocznic, jubileuszy

i innych uroczystości) Odznakę może przyznać wyjątkowo Prezydium Zarządu Głównego ZNP – przy zachowaniu trybu postępowania ustalonego w Regulaminie.

§ 7

Aktu dekoracji Odznaką dokonują członkowie Zarządu Głównego ZNP, prezesi okręgów i oddziałów ZNP.

§ 8

Odznaka jest wyróżnieniem jednostopniowym i może być przyznana tylko raz. Odznakę nosi się po lewej stronie, po polskich orderach i odznaczeniach. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją, a zbiorową Odznakę wraz z dyplomem.

§ 9

W przypadku, gdy osoba wyróżniona Odznaką dopuści się czynów, wskutek których staje się niegodna jej posiadania, na wniosek odpowiedniego zarządu ZNP i po zaopiniowaniu przez Zespół Odznaczeń Komisji ds. Historii, Promocji i Organizacji Pracy Związkowej ZG ZNP, Zarząd Główny ZNP może pozbawić ją Odznaki.

§ 10

Wniosek o nadanie Złotej Odznaki powinien być wypełniony na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawierać pełną charakterystykę całokształtu pracy związkowej, zawodowej i społecznej oraz odpowiadać kryteriom zawartym

w Regulaminie.

Rejestr wyróżnionych oraz odpowiednią dokumentację prowadzi Zespół Organizacji i Promocji Związku ZG ZNP.

§ 11

Traci moc Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP przyjęty przez Zarząd Główny

z dnia 23 czerwca 1999 r.

§ 12

Regulamin Złotej Odznaki ZNP wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

 

/-/ Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!