Sprawozdanie Prezesa Międzygminnego Zarządu Oddziału ZNP w Iłży z kadencji 2006-2010.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Goście!

Każda Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza zmusza do refleksji. Do zastanowienia się nad tym, czy te ostatnie cztery lata były dla nauczycieli, dla Oświaty, dla nas korzystne.

Każda kampania pozwala na ocenę skuteczności i efektywności podejmowanych działań na każdym poziomie struktur związkowych. Na wskazanie naszego dorobku w różnych obszarach działalności i przypomnienie wspaniałej historii ZNP, bo Koleżanki i Koledzy, zanim doszło w 1905 roku do Zjazdu w Pilaszkowie i powołania Związku Nauczycieli Ludowych – nauczyciele Polacy we wszystkich zaborach podejmowali próby organizowania się, właśnie dlatego, że w grupie było dużo łatwiej. Podstawą materialną działalności była zawsze składka członkowska.

Międzygminny Zarząd Oddziału w Iłży, obejmuje zasięgiem swojego działania gminy: Iłża, Skaryszew, Wierzbica. Mijająca kadencja należała do trudnych.

Połączone oddziały musiały dla dobra pracowników Oświaty ,a szczególnie dla członków Związku, nauczyć się ze sobą zgodnie współpracować. Zaczynaliśmy bez siedziby, bez urządzeń biurowych i bez wyposażenia. Dzięki przychylności

Pana Starosty , po remoncie budynku otrzymaliśmy piękne pomieszczenie,

które umeblowaliśmy. Zarząd Główny ZNP w odpowiedzi na naszą prośbę udzielił nam dofinansowania w wysokości 4000zł .na zakup: komputera, kserokopiarki i faxu. Wytyczając program działania ZNP na kadencję 2006-2010r.mieliśmy świadomość, że czekają na nas trudne zadania, wymagające wytężonej pracy, dużej wiedzy, aktywności, uporu i konsekwencji .W zakresie

działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli, Międzygminny Zarząd Oddziału ZNP popierał działania Zarządu Głównego w zakresie wdrażania III etapu wynagrodzeń nauczycielskich, obrony Inicjatywy Obywatelskiej i nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. We wszystkich JST

corocznie prowadziliśmy negocjacje, uzgadniając Regulaminy Wynagrodzeń Nauczycieli – we wszystkich przypadkach wynegocjowaliśmy warunki korzystniejsze niż poprzednie .W sposób znaczący wzrosły dodatki motywacyjne i dodatki za wychowawstwo. Mimo to żadna JST nie osiągała

poziomu średnich płac na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Dwukrotnie Regulamin Wynagradzania Nauczycieli był przez nasz Oddział zaskarżany do wojewody. Wypłacone w tym roku dodatki wyrównawcze były poważnym dylematem dla gmin, ale zmusiły także do przemyślenia- czy nie lepiej płacić więcej, niż później niedopłatę wyrównywać.

Sprawą szczególnej wagi była, kwestia wynegocjowania i uzgodnienia regulaminu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Uzgodniliśmy

te regulaminy we wszystkich JST. Nie zapomnieliśmy o emerytowanych nauczycielach i pracownikach Oświaty, kontrolując odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Interwencja zakończyła się sukcesem – w gminie Iłża

JST dopłaciła do każdego emeryta, aż 305 zł.

ZG ZNP podejmował działania na rzecz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych- włożył bardzo dużo pracy przy prezentowaniu licznym gremiom stanowisk dotyczących pragmatyki zawodowej, utrzymania subwencji oświatowej. Przedstawiciele ZNP z zaangażowaniem uczestniczyli m. in. w posiedzeniach sejmowych komisji poświęconych zmianom w prawie oświatowym i systemie emerytalnym, spotkaniach z przedstawicielami rządu i klubów parlamentarnych oraz w negocjacjach z ministerstwem edukacji. Wszystkie działania skierowane były na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dotyczących oświaty bądź też obliczone na zablokowanie niektórych niekorzystnych zdaniem ZNP propozycji rządu. Za największy sukces ZNP uważamy niedopuszczenie do możliwości przekazywania każdej szkoły prowadzonej przez samorząd innemu podmiotowi. Taki zapis forsował resort edukacji, ale w efekcie zdecydowanej kampanii ZNP przeciw prywatyzacji edukacji, wycofał się z tego. Negatywne konsekwencje takiego przekazywania najprawdopodobniej jako pierwsi odczuliby nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi- mam na myśli m.in. zatrudnianie w oparciu o KP, a nie w oparciu o Kartę Nauczyciela.

Koleżanki i Koledzy!

Całokształt działalności związkowej był znakomitą szkołą związkowego wychowania członków, wzmacniania więzi koleżeńskich, wiązania związkowców z organizacją zawodową oraz wkładem ZNP w ujednolicenie polskiego szkolnictwa. Podzielając pogląd, że „szkoła nauczycielem stoi” Związek żądał takich form szkolenia nauczycieli, które pozwolą im się przygotować do realizacji nowych zadań i aktywnego uczestnictwa w reformowaniu szkoły. Domagał się gratyfikacji za dodatkowe kwalifikacje oraz rzetelnego systemu finansowego wspomagania nauczycieli na studiach zaocznych i podyplomowych. Całe dzieje Związku upoważniają nas do stwierdzenia, że nigdy nikt nie dawał nauczycielom niczego ochoczo, jeśli sami z własną organizacją związkową sobie nie wywalczyli.

Koleżanki i Koledzy!

Nawiązując do działalności Międzygminnego Zarządu Oddziału ZNP w Iłży, powiem tak: mijająca kadencja wymagała od naszego aktywu związkowego wyjątkowej wrażliwości na pojawiające się propozycje rozwiązań w edukacji, operatywności oraz sprawności w działaniu na każdym poziomie struktury związku. Reagowaliśmy na wszystkie niekorzystne zmiany. Umiejętność komunikowania się i podejmowania negocjacji była bardzo skuteczną i efektywną formą naszego działania.

Koleżanki i Koledzy!

Optymalne struktury związkowe, to silne organizacyjnie i finansowo Oddziały z odpowiednim zapleczem lokalowym i technicznym – i to mamy!

Oddziały silne autorytetem prezesów i liczebnością członków, stały się dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe – poważnym, wymagającym partnerem, którego zlekceważyć nie sposób. Ale nie byłoby takiego efektu naszego działania, gdyby nie te 14 tysięcy pracowników oświaty na ulicach Warszawy i strajk generalny, który czynnie poparliście- rezygnując nawet z wynagrodzenia. To był znak dla rządu i samorządów, że ZNP w obronie interesów zawodowych potrafi w decydującym momencie atakować razem. Powtarzam jeszcze raz „sercem ZNP” są ogniska szkolne, to wy Koleżanki i Koledzy dajecie siłę aktywowi związkowemu. W tej trudnej kadencji nie ubyło członków- przybyło nas w każdej gminie, najwięcej w gminie Wierzbica. Oddział reagował na każdy

problem swoich członków, byliśmy wszędzie tam, gdzie zwracano się do nas z prośbą o pomoc: udzielaliśmy pomocy prawnej, pomocy finansowej, często wsparcia psychicznego. W każdej interwencji odnosiliśmy pozytywny rezultat. Dla podniesienia efektywności naszego działania dokonaliśmy wyboru SIP w każdej placówce. Współpracowaliśmy z PIP w formach szkolenia naszych członków- także SIP. W celu integracji zorganizowaliśmy trzy wyjazdy szkoleniowo- integracyjne, które wsparliśmy dopłatą dla każdego uczestnika będącego członkiem ZNP.

W sytuacjach bardzo trudnych zwracaliśmy się do ZG ZNP o wsparcie finansowe – 6-ściu członków uzyskało taką pomoc, siódmy uzyskał pełne pokrycie kosztów w wojskowym ośrodku rehabilitacyjnym. Każdego roku odprowadzamy ustaloną uchwałą Zarządu kwotę na fundusz „Senior”- z tego Funduszu emerytowani pracownicy mogą korzystać wtedy, kiedy ich

sytuacja życiowa jest bardzo trudna – w czterech przypadkach skorzystaliśmy i z takiej pomocy. Zarząd Oddziału podjął Uchwałę o ubezpieczeniu wszystkich członków ZNP od nieszczęśliwych wypadków- od

01.03.2010r. wszyscy członkowie ZNP zostali objęci takim ubezpieczeniem.

Dodam jeszcze, że ubezpieczenie to obejmuje także zgon z powodu zawału lub udaru.

Koleżanki i Koledzy! Dzisiejsza Konferencja to podsumowanie pracy aktywu związkowego, to podsumowanie tego co udało się osiągnąć. Na początku naszej kadencji Zarząd Oddziału zatrudnił profesjonalną księgową

na ? etatu, która po przeszkoleniu pracuje na programie „Symfonia. Zakup tego programu sfinansował nam Zarząd Okręgu Mazowieckiego. Wreszcie uporządkowaliśmy wszystkie sprawy finansowe. Międzygminny Zarząd Oddziału ZNP w Iłży zbierał się w mijającej kadencji 16 razy – między, posiedzeniami cały czas pracował Sekretariat i Prezydium – dzisiaj moim Koleżankom i Kolegom z tych struktur bardzo serdecznie dziękuję! Nie dokonalibyśmy tego wszystkiego bez ich pomocy i ich mozolnej pracy. Szczególnie serdecznie dziękuję Kol. Grażynie Tusińskiej, która cztery lata temu wyrażając zgodę na funkcję Sekretarza Oddziału Międzygminnego, nie do końca wiedziała co ją czeka. Dziękuję Kol. Ani Piątek, Marzenie Grudniewskiej, Krysi Barańskiej oraz Kol. Stanisławowi Durazińskiemu za opiekę nad Sekcją Emerytów. Bardzo serdecznie dziękuję Kol. Lucynie Borus- naszej księgowej za mądrą, udaną współpracę. W dniu dzisiejszym życzę Wam Kol. i Kol. delegaci spokojnych, owocnych obrad.

Dziękuję bardzo!

Prezes Międzygminnego Oddziału ZNP

w Iłży – Alina Nowacka

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!