Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP.

§1.

1. Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu: 1) urodzenia dziecka, 2) śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców. 2. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP.

§2.

1. Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje prezydium zarządu oddziału. 2. W przypadku odmowy przyznania zasiłku, wnioskodawcy przysługuje w ciągu 14 dni prawo odwołania do zarządu oddziału.

§3.

Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia lub zgonu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio: 1) ważną legitymację ZNP, 2) wyciąg z aktu urodzenia lub aktu zgonu, 3) dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2.

§4.

1. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, zgonu dziecka lub zgonu rodziców wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP. 2. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko. 3. W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek. 4. Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.

§5.

1. Wysokość zasiłków statutowych określa zarząd oddziału z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wysokość zasiłków nie może być niższa niż wysokość minimalna określona uchwałą Zarządu Głównego ZNP.

 

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.

 

/-/ Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!