Instrukcja Zarządu Głównego ZNP w sprawie trybu, podziału i sposobie regulowania składek członkowskich

§1. Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez członków ZNP na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego zwanej dalej składką członkowską określa art. 81 ust. 1 Statutu ZNP.

 

§2.1. Składka członkowska pracujących członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na konto właściwego Oddziału. 2. Składka członkowska emerytów i rencistów oraz bezrobotnych członków ZNP w wysokości obliczonej przez Zarząd Oddziału wpłacana jest w kasie Oddziału, a następnie przekazywana na konto Oddziału. 3. Składka członkowska naliczana jest od wyższego świadczenia pobieranego przez członka ZNP.

 

§3. Za zgodą Zarządu Oddziału składka członkowska może być wpłacana przez członków ZNP bezpośrednio na konto lub w kasie Oddziału.

 

§4. Składka członkowska wpłacana jest na konto Oddziału lub w Kasie Oddziału nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

 

§5. Wpłaty gotówkowe przyjmowane w kasie są rejestrowane w kwestionariuszu „kasa przyjmie”.

 

§6.1. 100% składki członkowskiej wpłaconej na konto Oddziału dzielone jest przez Zarząd Oddziału na dwie części odpowiednio – 70 i 30%. 2. 70% składki pozostaje do dyspozycji Oddziału i jest przeznaczane na jego działalność statutową. 3. 30% składki członkowskiej Zarząd Oddziału przekazuje na konto Zarządu Głównego nie później niż do 20 dnia miesiąca.

 

§7.1. Obowiązek terminowego zebrania składki oraz przekazania jej części, o której mowa §6 ust.3 na konto Zarządu Głównego spoczywa na Zarządzie Oddziału. 2. Niedopuszczalne jest wykorzystanie (nawet czasowe) 30% składki na inny cel niż ten, o którym mowa w §6 ust.3.

 

§8. Zarząd Oddziału odpowiada za prowadzenie rachunkowości zgodnie z jednolitym planem kont obowiązującym w ZNP.

 

§9. Instrukcja wchodzi w życie z dniem podjęcia nie wcześniej jednak niż w dniu rejestracji przez sąd zmian w Statucie ZNP upoważniających Zarząd Główny ZNP do wydania niniejszej Instrukcji.

 

Zarząd Główny ZNP, 19 XII 2006 r.

 

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!