Ramowy regulamin tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP-przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 6 kwietnia 2004 roku.

Na podstawie art. 20 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego uchwala co następuje:

I. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE OKRĘGÓW

§1.1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie okręgów następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP.

2. Zarząd Główny ZNP podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na wniosek:

1) prezesa ZNP,

2) Prezydium Zarządu Głównego ZNP,

3) zainteresowanego zarządu lub zarządów okręgów.

§2.1. W przypadku utworzenia nowego okręgu do wyboru organów wykonawczych i kontrolnych, z zastrzeżeniem § 3, stosuje się odpowiednio przepisy Statutu i instrukcji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny ZNP w dniu 26 czerwca 2001 r.

2. Do czasu wyboru zarządu okręgu wszystkie jego uprawnienia i obowiązki dotyczące przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zarząd Główny ZNP.

§3.1. W przypadku uchwały o łączeniu okręgów w skład zarządu nowo utworzonego okręgu wchodzą członkowie zarządów łączonych okręgów. Nowo utworzony zarząd wybiera prezesa, wiceprezesów oraz pozostałych członków prezydium zarządu.

2. W skład komisji rewizyjnej nowo utworzonego okręgu wchodzą członkowie komisji rewizyjnych łączonych okręgów. Nowo utworzona komisja rewizyjna wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących komisji rewizyjnej.

3. W skład zarządu sekcji związkowej nowo utworzonego okręgu wchodzą członkowie zarządów sekcji łączonych okręgów. Nowo utworzony zarząd wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków prezydium zarządu sekcji.

II. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE ODDZIAŁÓW

§4.1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie oddziałów następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu okręgu.

2. Zarząd okręgu podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na wniosek:

1) prezesa okręgu,

2) prezydium zarządu okręgu,

3) zainteresowanego zarządu lub zarządów oddziałów.

3. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, zainteresowanemu zarządowi oddziału przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego ZNP. Prezydium Zarządu Głównego ZNP w ciągu 30 dni podejmuje ostateczną decyzję.

§5.1. W przypadku utworzenia nowego oddziału do wyboru organów wykonawczych i kontrolnych, z zastrzeżeniem § 6, stosuje się odpowiednio przepisy Statutu i instrukcji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny ZNP w dniu 26 czerwca 2001 r.

2. Do czasu wyboru zarządu oddziału wszystkie jego uprawnienia i obowiązki dotyczące przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, wykonuje zarząd okręgu.

§6.1. W przypadku uchwały o łączeniu oddziałów w skład zarządu nowo utworzonego oddziału wchodzą członkowie zarządów łączonych oddziałów. Nowo utworzony zarząd wybiera prezesa, wiceprezesów oraz pozostałych członków prezydium zarządu.

2. W skład komisji rewizyjnej nowo utworzonego oddziału wchodzą członkowie komisji rewizyjnych łączonych oddziałów. Nowo utworzona komisja rewizyjna wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących komisji rewizyjnej.

3. W skład zarządu sekcji związkowej nowo utworzonego oddziału wchodzą członkowie zarządów sekcji łączonych oddziałów. Nowo utworzony zarząd wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków prezydium zarządu sekcji.

§7. W przypadku decyzji o rozwiązaniu oddziału, z zastrzeżeniem § 6, zarząd okręgu wskazuje oddział, do którego ogniska rozwiązanego oddziału zostają włączone.

III. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE OGNISK

§8.1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie ognisk następuje na podstawie uchwały zarządu oddziału.

2. Zarząd oddziału podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, na wniosek:

1) prezesa oddziału,

2) prezydium zarządu oddziału,

3) zainteresowanego zarządu lub zarządów ognisk,

4) zainteresowanych członków ognisk.

3. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, zainteresowanemu zarządowi ogniska przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do właściwego terytorialnie prezydium zarządu okręgu. Prezydium zarządu okręgu w ciągu 30 dni podejmuje ostateczną decyzję.

§9. W przypadku decyzji o połączeniu ognisk w skład zarządu nowo utworzonego ogniska wchodzą członkowie zarządów łączonych ognisk. Nowo utworzony zarząd wybiera prezesa ogniska.

§10. W przypadku decyzji o rozwiązaniu ogniska, z zastrzeżeniem § 9, zarząd oddziału wskazuje ognisko, do którego członkowie rozwiązanego ogniska zostają włączeni.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

§11. Wybory, o których mowa w § 3 i 6, przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o połączeniu ogniw organizacyjnych, w obecności przedstawicieli zarządu i komisji rewizyjnej ogniwa organizacyjnego wyższego szczebla.

§12. Na skutek połączenia łączone ogniwa organizacyjne ulegają rozwiązaniu. Następcą prawnym łączonych ogniw organizacyjnych jest ogniwo utworzone na skutek ich połączenia.

§13. Uchyla się Regulamin dotyczący trybu tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP, przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 23 czerwca 1999 r.

§14. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

 

Warszawa, 2004-04-06 Zarząd Główny ZNP

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!