Wytyczne w sprawie działalności komisji rewizyjnych w kadencji 2006-2010.

Zgodnie z art. 57 a.1. Statutu ZNP, Główna Komisja Rewizyjna ZNP ustala na podstawie Statutu, uchwał 39 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP oraz wniosków z kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2006 roku wytyczne do pracy komisji rewizyjnych wszystkich szczebli na kadencję 2006 – 2010.

1. Niezmiennym i podstawowym zadaniem komisji rewizyjnych wszystkich szczebli pozostaje ciągłe kontrolowanie zarządów i rad w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami Statutu i uchwałami władz ZNP i innych przepisów prawnych.

2. Kontrolowanie zarządów i rad w zakresie działalności finansowej, szczególnie pełna kontrola nad zbiorem i podziałem składki członkowskiej od wszystkich członków struktury organizacyjnej na terenie objętym ich działaniem.

3. Opiniowanie projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z realizacji budżetów.

4. Wszystkie komisje rewizyjne pracują na podstawie planów pracy i planów finansowych. Plany finansowe są częścią planów zarządów i rad i stanowią ich integralną całość.

5. Priorytetem zostaje ciągłe czuwanie nad przestrzeganiem zapisów Statutu, który ma konsolidować a nie dzielić Związek. W tym kontekście do ważnych zadań należeć będą:

wzmocnienie odpowiedzialności na działania aktywu związkowego na każdym szczeblu, walka z samowolą, dyscyplinowanie działaczy do możliwości odwołania z funkcji włącznie

wspieranie zarządów w porządkowaniu struktury organizacyjnej ich łączenia przy zachowaniu procedur, rozsądku i kompromisu.

6. Praca komisji rewizyjnych ma być wzorem organizacyjnym, merytorycznym i prawnym na terenie swego działania.

7. Jednym z podstawowych zadań komisji rewizyjnych wszystkich szczebli jest czuwanie nad wydatkowaniem związkowych pieniędzy, dlatego też należy przy opiniowaniu preliminarzy i bilansów zwracać uwagę, w jakim stopniu wydatki służą realizacji zadań statutowych. Czy zachowane są proporcje pomiędzy kosztami osobowymi a statutowymi, organizacyjnymi itp.

8. Dalsze kontynuowanie procesu porządkowania i umacniania struktur ZNP w celu stworzenia silnych organizacyjnie i finansowo oddziałów powiatowych i międzygminnych.

9. Aktywny udział członków komisji rewizyjnych w szkoleniach, samodoskonaleniu i współdziałaniu wewnątrzorganizacyjnym.

 

Warszawa, styczeń 2007 r.

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!