Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP-przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 19 czerwca 2007 roku.

§.1. Członkowie ZNP zobowiązani są do brania udziału w posiedzeniach władz i organów, w skład których zostali wybrani.

§.2. Członkowie zarządów, rad i komisji rewizyjnych informują odpowiednio prezesa lub przewodniczącego komisji rewizyjnej o planowanej nieobecności na posiedzeniu organu w skład, którego wchodzą.

§.3. Prezesi ogniw organizacyjnych ZNP zobowiązani są powiadomić prezesa ogniwa wyższego szczebla o otrzymaniu długotrwałego zwolnienia lekarskiego lub urlopu za wyjątkiem urlopu wynikającego z organizacji roku szkolnego.

§4.1. Członkowie zarządów okręgów, zarządów oddziałów, rad zakładowych oraz prezesi ognisk mogą zostać zobowiązani do pełnienia dyżurów w siedzibie zarządów lub rad, których są członkami.

2. Wymiar i terminy pełnienia dyżurów ustala dany zarząd zgodnie z jego potrzebami.

§5. Członek ZNP zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji w ZNP – zwany dalej oddelegowanym – zachowuje u pracodawcy uprawnienia wynikające z tytułu zatrudnienia w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§6.1. Oddelegowany zobowiązany jest do świadczenia pracy na rzecz ZNP w wymiarze 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy.

2. Co najmniej połowa czasu, o którym mowa w ust. 1 powinna obejmować wykonywanie pracy w siedzibie zarządu lub rady.

3. Wymiar czasu pracy na rzecz ZNP prezesa nie korzystającego z oddelegowania ustala zarząd danego szczebla.

§7. Oddelegowanemu przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop od pracy w ZNP w wymiarze 35 dni roboczych.

§8. W stosunku do oddelegowanych w niepełnym wymiarze, czas pracy na rzecz ZNP oraz urlop od pracy w ZNP obliczany jest proporcjonalnie do udzielonego zwolnienia.

§9. Urlop oddelegowanemu udzielany jest przez prezesa ogniwa wyższego szczebla według ustalonego wcześniej planu urlopu. Plan powinien być sporządzony w taki sposób, aby zapewniony był prawidłowy tok pracy danego ogniwa, szczególnie w okresie wakacji, zwłaszcza poprzez organizację dyżurów pozostałych członków zarządu.

§10. Oddelegowany może podjąć dodatkowe zatrudnienie tylko za zgodą prezesa ogniwa wyższego szczebla. Zgoda może zostać cofnięta w wypadku, gdy dodatkowe zatrudnienie koliduje z wykonywaniem powierzonych obowiązków.

§11. Zarząd okręgu oraz Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP prowadzi dokumentację osobową oddelegowanych w zakresie pełnionych przez nich funkcji.

§12. Oddelegowany przedkłada pracodawcy zwolnienie lekarskie, jednocześnie powiadamiając o tym zarząd lub radę wyższego szczebla.

§13.1. Pracę oddelegowanego po upływie połowy kadencji ocenia zarząd lub rada ogniwa, w którym pełni on funkcję.

2. Oceny, o której mowa w ust.1 bez względu na czas dokonuje się również na wniosek prezydium zarządu lub rady ogniwa wyższego szczebla.

3. Informację o wynikach dokonanej oceny przekazuje się zarządowi lub radzie wyższego szczebla.

§14.1. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu prezydium zarządu lub rady ogniwa organizacyjnego wyższego szczebla może nałożyć na naruszającego następujące kary:

1) upomnienie,

2) naganę,

3) pozbawienie diety, o której mowa w regulaminie przyznawania diet i zwrotu kosztów,

4) złożenie wniosku do zarządu oddziału lub rady zakładowej o cofnięcie oddelegowania.

2. Od decyzji prezydium zarządu, o której mowa w ust. 1 przysługuje w terminie 14 dni odwołania do zarządu.

§15. Postanowień §10 nie stosuje się do oddelegowanych do pracy w radach zakładowych.

§16. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe prezydia zarządów ogniw wyższego szczebla.

 

/-/ Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

p

Komentowanie wyłączone.

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!